Quyết định quy định hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:35 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ea2e3f90-babe-4b19-88ed-7dbc1b2dcc77