Quy định về nội dung chi, mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP. ĐN

(Theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/936268
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 11 8, 2022, 16:25 (ICT)
Ngày tạo Tháng 11 8, 2022, 16:21 (ICT)