Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 08:44 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 08:43 (ICT)