Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2021, 09:21 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2021, 08:46 (ICT)