Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Thống kê lĩnh vực quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://abei.gov.vn/so-lieu-thong-ke/67
Cơ quan cung cấp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2021, 13:38 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 11:20 (ICT)