Phân bổ tuyến đường, vị trí thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phân bổ tuyến đường, vị trí thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1020595
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 14:10 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 6, 2023, 14:10 (ICT)