On weak convergence in the space of probability capacities in Rd*

In this paper we are going to extend the weak convergence in the space of probability measures to the one in the space of probability capacities and investigate the relation on weak convergence between probability capacities and their associated proba-bility measures

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyen Nhuy, Le Xuan Son
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:19 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/3953a2c9-1b37-4846-be32-9feaf01831b9