Những vấn đề cốt yếu của Ngữ âm học và Âm vị học

Bài viết Những vấn đề cốt yếu của Ngữ âm học và Âm vị học đề cập đến giá trị ngôn ngữ của lĩnh vực này trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng ở Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Huy Kỷ
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:47 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:41 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff53afa7-bf37-4e44-a301-b82acafaaaac