Nhu cầu kĩ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Nhu cầu kĩ năng lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cơ quan cung cấp Viện Khoa học Lao động Xã hội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/da0f8291-1513-4261-9fec-956f1ff14a61