nhiemvucutheqlnnvethanhnientpdnnam2023.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Đà Nẵng năm 2023

Nguồn dữ liệu: Nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Đà Nẵng năm 2023

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 2 21, 2023
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 2 21, 2023
Ngày tạo Tháng 2 21, 2023
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike