Nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Đà Nẵng năm 2023

Nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Đà Nẵng năm 2023

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1025645
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 21, 2023, 10:40 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 21, 2023, 10:40 (ICT)