Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc/r/m/ttdvc/cqdcb
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 15:12 (ICT)