Ấn phẩm thống kê

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.gso.gov.vn/an-pham-thong-ke/
Cơ quan cung cấp TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 15, 2021, 17:18 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 15, 2021, 13:58 (ICT)