Một số chỉ tiêu về khách lưu trú và lữ hành tháng 01/2023

Một số chỉ tiêu về khách lưu trú và lữ hành tháng 01/2023

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1020998
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 10, 2023, 09:03 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 10, 2023, 09:03 (ICT)