[Môi trường] Báo cáo môi trường quốc gia

Báo cáo môi trường quốc gia theo các năm và theo các chủ đề

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05c65f9a-65ff-48fc-8fcf-da6e2adba8e1