45-1-88-1-10-20160325.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bài viết trình bày bộ công cụ chẩn đoán mô hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên lý thuyết về khung giá trị cạnh tranh OCAI của Cameron và Quinn. Kết quả nghiên cứu đã xác định được moohinhf...

Nguồn dữ liệu: Mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 17, 2018
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 17, 2018
Ngày tạo Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.