duong_bo.geojson

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu tổng hợp mạng lưới giao thông đường bộ ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, chiều dài

Nguồn dữ liệu: Mạng lưới giao thông đường bộ Việt nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 12 21, 2017
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 12 21, 2017
Ngày tạo Tháng 12 21, 2017
Định dạng application/json
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.