Mức tiền công cho thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ thi GDPT

(Theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

***Mức tiền công cụ thể áp dụng cho các kỳ thi a) Đối với các kỳ thi cấp thành phố (Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp; Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thi lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp khu vực): Tính theo bảng (phụ lục NQ). b) Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố khác (Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa; Thi nghề phổ thông; kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố và các kỳ thi, cuộc thi cho giáo viên và học sinh cấp thành phố khác): tính bằng 70% theo bảng (phụ lục NQ). c) Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp quận, huyện: tính bằng 60% theo bảng (phụ lục NQ).

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/920330
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 11 8, 2022, 16:20 (ICT)
Ngày tạo Tháng 11 8, 2022, 16:17 (ICT)