Lực hấp dẫn du lịch

Trong du lịch, lực hấp dẫn (Tourism attaction) của một điểm du lịch đối với khách được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho việc phát triển du lịch, hay có thể nói lực hấp dẫn là lý do tồn tại của điểm du lịch vì nó thu hút du khách, làm tăng số lượng của người đến với điểm du lịch

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Thị Hải, Trần Đức Thanh
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff7e780e-df60-49fe-86f8-7e8cb401789d