LUẬN ÁN TIẾN SĨ - THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ sưu tập tóm tắt Luận án tiến sĩ của người Việt Nam hoặc viết về Việt Nam

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://nlv.gov.vn
Cơ quan cung cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam
Người cập nhật Thư viện Quốc gia Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:40 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:13 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/c213bbcd-5fa7-44ee-a256-8f230cad542b