Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

***Các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi (tại khoản 2 Điều 1 NQ này) được hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động kể từ ngày NQ này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2024, bao gồm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi chim yến.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/919988
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 11 8, 2022, 16:08 (ICT)
Ngày tạo Tháng 11 8, 2022, 16:07 (ICT)