[Khí tượng Thủy văn] Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020

Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/fa01dcbe-e327-4da3-a355-a5a9be91d0d3