Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1048779
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 4 24, 2023, 11:14 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2023, 11:14 (ICT)