Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1052735
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 5 8, 2023, 17:01 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 8, 2023, 17:01 (ICT)