Kế hoạch xuất bản

Danh sách xuất bản phẩm đăng ký xuất bản

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://ppdvn.gov.vn/web/guest/ke-hoach-xuat-ban
Cơ quan cung cấp Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2021, 11:14 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 10:48 (ICT)