Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1029490
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 28, 2023, 09:11 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 28, 2023, 09:11 (ICT)