Hiệu năng của việc học chữ Quốc ngữ và chữ Hán

Tập 1. Phát biểu và báo cáo tại phiên họp toàn thể. Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề xã hội -- Tập 2. Những vấn đề lịch sử; Những vấn đề dân tộc và tôn giáo -- Tập 3. Những vấn đề văn hóa, văn minh; Nghiên cứu giáo dục con người và nguồn nhân lực -- Tập 4. Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ; Những nghiên cứu khu vực.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Chiung Wi-vun Taiffalo
Người cập nhật Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:49 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 13:18 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/39020b47-2a85-4770-a93c-a8a74657dcb1