0101.5%20BTNMT%20(DNB)_12312_201808.xls

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế vùng đông nam bộ

Nguồn dữ liệu: Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế vùng đông nam bộ

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 24, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 24, 2020
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020
Định dạng application/vnd.ms-excel
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.