Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế vùng: đồng bằng sông hồng

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế vùng: đồng bằng sông hồng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://thongke.monre.gov.vn/
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 24, 2020, 17:31 (ICT)