Hệ số điều chỉnh giá đất nông thôn Đà Nẵng 2022

Hệ số điều chỉnh giá đất nông thôn Đà Nẵng 2022

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/101396
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 13, 2023, 15:43 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 13, 2023, 15:43 (ICT)