hesogiadat2022duongchuadattenbosung.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Hệ số điều chỉnh giá đất các đường chưa đặt tên trong các khu dân cư Đà Nẵng 2022

Nguồn dữ liệu: Hệ số điều chỉnh giá đất các đường chưa đặt tên trong các khu dân cư Đà Nẵng 2022

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 2 13, 2023
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 2 13, 2023
Ngày tạo Tháng 2 13, 2023
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike