4357-145-8068-1-10-20170424.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Như đã biết, từ pháp học là một bộ môn quan trọng thuộc ngữ pháp học của mọi thứ tiếng. Từ pháp học, theo những thành tựu của ngôn ngữ học hiện đại, bao gồm lý thuyết về các từ loại và lý...

Nguồn dữ liệu: Hệ thống từ loại và các phạm trù ngữ pháp của từ pháp học tiếng Việt

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 20, 2018
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 20, 2018
Ngày tạo Tháng 4 20, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.