Hệ thống từ loại và các phạm trù ngữ pháp của từ pháp học tiếng Việt

Như đã biết, từ pháp học là một bộ môn quan trọng thuộc ngữ pháp học của mọi thứ tiếng. Từ pháp học, theo những thành tựu của ngôn ngữ học hiện đại, bao gồm lý thuyết về các từ loại và lý thuyết về các phạm trù ngữ pháp, do các từ loại diễn đạt...

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Nguyễn Văn Thành
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:48 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:42 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/ff94466a-f690-494b-ba24-76a0ecf796f4