Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập

Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu repository.vnu.edu.vn
Cơ quan cung cấp Nguyễn Xuân Tảo
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 17:21 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 16:18 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/c4e98731-44fd-4e02-9e18-fc73e741c77b