Giá đất Khu Công nghiệp tại TP.Đà Nẵng năm 2022

Giá đất Khu Công nghiệp tại TP.Đà Nẵng năm 2022

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1013595
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 14:13 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 6, 2023, 14:13 (ICT)