Giá tối đa dịch vụ khám bệnh 2019

Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:24 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 25, 2020, 10:48 (ICT)