Giá đất tại nông thôn 2022 TP. Đà Nẵng

  1. Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng
  2. Theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về Sửa đổi, bổ sung giá đất một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nằng

TMDV: Đất Thương mại, dịch vụ. SX, KD PNN: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Đơn vị tính 1.000đ/m². Thông tin chi tiết liên hệ (0236) 1022 hoặc *1022.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/96191
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 7, 2023, 09:13 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:03 (ICT)