Giá đất tại nông thôn 2022 TP. Đà Nẵng

Giá đất tại nông thôn 2022 TP. Đà Nẵng Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực từ ngày 08/7/2022)

TMDV: Đất Thương mại, dịch vụ. SX, KD PNN: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Đơn vị tính 1.000đ/m². Thông tin chi tiết liên hệ (0236) 1022 hoặc *1022.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/96191
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2022, 11:03 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:03 (ICT)