Giá đất tại đô thị năm 2022 TP. Đà Nẵng

Tra cứu giá đất tại đô thị năm 2022 TP. Đà Nẵng Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực từ ngày 08/7/2022) () Chú thích: Vị trí 1: Đất mặt tiền đường phố. Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên. Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m. Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m. Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m. VT 1,2,3,4,5: Vị trí 1,2,3,4,5 TMDV: Đất Thương mại, dịch vụ. SX, KD PNN: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đơn vị tính: 1.000đ/m². Thông tin chi tiết liên hệ (0236) 1022 hoặc 1022.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/890161
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 7 20, 2022, 11:01 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:00 (ICT)