Giá đất tại đô thị năm 2022 TP. Đà Nẵng

Giá đất tại đô thị năm 2022 TP. Đà Nẵng 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực từ ngày 08/7/2022) 2. Theo Quyết định 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về Sửa đổi, bổ sung giá đất một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nằng () Chú thích: Vị trí 1: Đất mặt tiền đường phố. Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên. Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m. Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m. Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m. VT 1,2,3,4,5: Vị trí 1,2,3,4,5 TMDV: Đất Thương mại, dịch vụ. SX, KD PNN: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đơn vị tính: 1.000đ/m². Thông tin chi tiết liên hệ (0236) 1022 hoặc 1022.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/890161
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Người cập nhật Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 14:18 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 20, 2022, 11:00 (ICT)