Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/139272/Bao-cao-so-lieu-thong-tin-dien-tu.html
Cơ quan cung cấp Bộ Thông tin và Truyền thông
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 16:05 (ICT)
Ngày tạo Tháng 5 2, 2020, 15:03 (ICT)