[Địa chất và Khoáng sản] Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:28 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:43 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/6afe68e2-f5bf-4c5b-8d39-0329632e402e