Dân số trung bình sơ bộ năm 2022 các quận huyện của TP. Đà Nẵng

Dân số trung bình sơ bộ năm 2022 các quận huyện của TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1018145
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 2, 2023, 09:25 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 2, 2023, 09:25 (ICT)