Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường

Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://cdldn.e-gov.com.vn/dulieuchitiet/1025720
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 3 13, 2023, 10:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 3 13, 2023, 10:31 (ICT)