Danh sách cơ sở đủ điều kiện tự công bố đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại TP. Đà Nẵng

Danh sách cơ sở đủ điều kiện tự công bố đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại TP. Đà Nẵng

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/814336
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 3 23, 2023, 08:30 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 9, 2023, 08:34 (ICT)