dstuyenduongcamsdviahekinhdoanhbuonban82023qdubnd.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại

Nguồn dữ liệu: Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 3 13, 2023
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 3 13, 2023
Ngày tạo Tháng 3 13, 2023
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike