Danh sách các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. ĐN

Danh sách các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố trên địa bàn huyện Hòa Vang

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1015750
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 6, 2023, 14:20 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 6, 2023, 14:12 (ICT)