Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại thành phố Đà Nẵng năm 2023

Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại thành phố Đà Nẵng năm 2023

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://congdulieu.vn/dulieuchitiet/1029565
Cơ quan cung cấp Cổng dịch vụ dữ liệu
Cập nhật lần cuối Tháng 2 28, 2023, 11:23 (ICT)
Ngày tạo Tháng 2 28, 2023, 11:23 (ICT)