Danh sách trường Trung học phổ thông (Cấp 3) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Danh sách trường Trung học phổ thông (Cấp 3) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo số liệu thống kê của sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:57 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/2f8075d8-0db5-43f5-bfef-7763d36a8a4d