Danh sách trường Trung học cơ sở (Cấp 2) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách trường Trung học cơ sở (Cấp 2) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/9a2e170e-1876-437c-ac47-21376a0ac782