Danh sách trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo thống kê của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:31 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 10:58 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/c73899f5-8d7f-408b-97d6-31876783227d