Danh sách trường, nghề đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức

Danh sách trường, nghề đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:19 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 17:46 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e48cad30-99d7-4570-857c-f1cb8649ebf1